جستجو

 

2-1-مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

1-رییس مرکز

2-معاون

3-معاون

4-مسوول دفتر

5-متصدی امور دفتری و بایگانی


1-2-1-اداره روابط عمومی

-رییس اداره

-کارشناس روابط عمومی

-کارشناس روابط عمومی

-کارشناس روابط عمومی


2-2-1-اداره افکارسنجی و اطلاع رسانی

-رییس اداره

-کارشناس مسوول افکارسنجی

-کارشناس افکارسنجی

-کارشناس اطلاع رسانی


3-2-1-اداره امور فرهنگی

-رییس اداره

-کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی

-کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی

-کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی

-کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی

-کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی

-کارشناس رویدادهای فرهنگی

-کارشناس رویدادهای فرهنگی


4-2-1-اداره نظارت بر امور نمایشگاه ها

-رییس اداره

-کارشناس نظارت نمایشگاه ها

-کارشناس نظارت نمایشگاه ها

-کارشناس نظارت نمایشگاه ها

-کارشناس برنامه ریزی امور نمایشگاه ها