جستجو

ستاد خبری یگان حفاظت

ستاد فرماندهی یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با شماره تلفن های ذیل آماده دریافت اخبار و گزارش های شما درخصوص جرائم واقعه در عرصه میراث فرهنگی می باشد.
ستاد فرماندهی: ۲۲۷۵١۰١۰-۰۲١
اداره مخبرین،منابع، و عملیات: ۲۲۷۴۴۶۷۳-٠۲١
مرفوک: ۲۲۷۵١۳١۳- ٠۲١