جمعه، 1 بهمن 1395
Menu

معرفی بالاترین مقام مسئول

دکتر زهرا احمدی پور

سمت: معاون رییس جمهوری و رئیس سازمانمشخصات فردي:

- زهرا احمدی پور   - محل تولد: ملایر   - وضعیت تأهل: متأهل   - مرتبه علمی: استاد   - شماره تماس: 66059015   - شماره نمابر: 66059017  

ایمیل: Z. Ahmadipour@ichto.ir

توییتر: https://twitter.com/zahraAhmadipour

 

سوابق تحصیلی:

ـ کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم 1367

ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تربیت مدرس 1370

ـ دکتري جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس 1376

 

سوابق شغلی:

ـ استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس از سال 1376

ـ مدیر کل دفتر تقسیمات کشوري، وزارت کشور از 1376 تا 1382 - استاد جغرافیاي سیاسی.دانشگاه تربیت مدرس از سال 1392 - دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس از سال 1388

ـ معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی از 1382 تا 1384 - عضو شوراي فرهنگی-اجتماعی زنان از 1383 تا 1386 - عضو کمیته داخلی تدوین برنامه پنج ساله سوم از 1377 تا 1378 - مشاور معاون سیاسی وزارت کشور از 1378 تا 1379

- عضو شوراي مرکزي ورزش شرکت پتروشیمی از 1383 تا 1384 - عضو شوراي ورزش دانشگاه تربیت مدرس از 1383 تا 1384 - عضو کمیته ملی المپیک از 1383 تا 1387 - عضو کمیته برنامه ریزي جغرافیا (وزارت علوم ؛ تحقیقات و فنآوري) از 1386 تا کنون - سرپرست دفتر ارتقاء امور هیات علمی دانشکده علوم انسانی از 1381 تا 1384

- عضو هیات تحریریه فصلنامه ژئوپلیتیک از 1384 تا کنون

- دستیار سردبیر فصلنامه ژئوپلیتیک از 1387 تا1392

- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري از سال 1395 - مدیر کل دفتر تقسیمات کشوري وزارت کشور از 1394 - عضویت هیات تحریریه نشریه جغرافیاي سیاسی از 93 تا 97 - عضو کمیته علمی همایش تمرکز زدایی و سازماندهی تهران دانشگاه تربیت مدرس 1393 - عضو کمیته تخصصی علوم جغرافیایی درشوراي عالی برنامه ریزي آموزشی، آموزش عالی از1393تا 1395 - عضو شوراي مشورتی جغرافیا و آمایش ، شورای برنامه  ریزی آموزش عالی ١٣٩٣ - رییس کمیسیون علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس از 1393 - عضو کارگروه جذب رشته علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی از 1393 - عضو کارگروه جذب رشته جغرافیا.دانشگاه فرهنگیان از 1393 - عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس از 1393 - عضو شوراي راهبردي زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی از 1392 - مدیر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از بهمن 1392 تا شهریور 1393- داور طرح هاي جشنواره خوارزمی و فارابی - عضو قطب علمی جغرافیاي سیاسی از 1391 - عضو هیات تحریریه فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزي و آمایش فضا) از 1385 تا کنون

 

عضویت در مجامع علمی:

ـ عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

- عضو انجمن جغرافیایی ایران

 

داوري مجلات علمی:

پژوهش هاي جغرافیایی ـ مدرس  ـ  ژئوپلیتیک ـ علوم انسانی ـ مجله زمین  -  جغرافیا و برنامه ریزي محیطی - تحقیقات جغرافیایی -  جغرافیا و برنامه ریزي منطقه اي-مجلس و راهبرد -فضاي جغرافیایی - مطالعات اوراسیا - دانشنامه علوم انتظامی

 

کتب منتشر شده:

1ـ ژئوپلیتیک در جهان متغیر (ترجمه)، نشر بلاغ دانش، 1384

2ـ جغرافیاي ورزش و اوقات فراغت (ترجمه)، نشر پگاه اندیشه، 1384

3 -ژئوپلیتیک دریاي خزر، نشر سازمان جغرافیایی، 1389

4 -سیاست و فضا، نشر پاپلی، 1389

5 -سازماندهی سیاسی فضا، نشر سازمان جغرافیایی، 1390

6 -مبانی جغرافیایی- سیاسی مکانگزینی پایتخت ها در ایران، نشر پاپلی، 1390

7 -آمایش سیاسی فضاي شهري.انتشارات سمت.زیر چاپ

 

طرحهاي تحقیقاتی:

ـ ملاکها و شاخصهاي ارزیابی قدرت ملی ج.ا.ایران (مجري)

ـ بررسی زمینههاي جغرافیایی قدرت ملی ج.ا.ایران (همکار)

ـ طرح جامع تقسیمات کشوري (مجري)

ـ طرح نیازسنجی ورزش زنان روستایی (مجري)

-راهبردهاي سرزمین آمایش دفاعی.در حال انجام - طرح تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی ج ا ایران - مطالعات طرح تقسیم استان خراسان

 

- دروس تدریس شده:

الف: دکتري: ـ ژئوپلیتیک مناطق همجوار (مشارکت) ـ دولتهاي محلی (مشارکت) ـ اندیشه دولت- ملت در اسلام ـ جغرافیاي سیاسی شهري

ب: کارشناسی ارشد:- جغرافیاي انتخابات ایران- ژئوپلیتیک آب- نابرابري هاي فضایی ـ حقوق اساسی تطبیقی ـ مبانی علم سیاست ـ جغرافیاي سیاسی پیشرفته

ـ انسان و محیط ـ جغرافیاي سیاسی و نظام بین الملل ـ جغرافیاي سیاسی و نظام منطقه اي ـ حقوق و قوانین شهري ـ اصول و روشهاي سازماندهی سیاسی فضا ـ نظریه هاي جغرافیاي سیاسی - نظریه هاي برنامه ریزي فضایی و آمایش سرزمین - مدیریت آمایش سرزمین - مولفه هاي سیاسی امنیتی آمایش سرزمین - مکتبهاي جغرافیایی - جغرافیاي انتخابات

 

 - پایان نامه ها  تحت راهنمایی:

42 مورد در مقطع کارشناسی ارشد و 6 مورد در مقطع دکتری

 

 

 - پایان نامه ها و  رساله های تحت مشاوره:

33 مورد در مقطع کارشناشی ارشد و 18 مورد  در مقطع دکتري

 

 

 - شرکت در همایشها و کنفرانس های علمی:

52 مورد حضور ،  ارایه مقاله و سخنرانی در همایش های داخلی و 6 مورد ارایه مقاله در  کنفرانسهاي خارجی

 

 

 - مقالات علمی منتشر شده :

105 مورد مقاله علمی منتشر شده عمدتا در حوزه ژئوپلیتیک در نشریات عملی و تخصصی داخلی و خارجی -انتشار 6 مورد مقاله علمی و ترویجی