جستجو

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

پویا محمودیان
سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

تلفن تماس : 61063300-61063301-021
نمابر: 61063412-021

دفتر صادرات

خانم دکتر پویا محمودیان
سرپرست دفتر صادرات

تلفن تماس : 4-61063153-021
نمابر: 61063469-021

دفتر توسعه و ترویج

مدیر کل دفتر توسعه و ترویج

تلفن تماس : 61063299-021
نمابر: 02161063373

دفتر آموزش و حمایت از تولید

آقای فریدون میرزالو 
مدیر کل دفتر آموزش و حمایت از تولید

تلفن تماس : 61063155-021
نمابر: 61063468-021