شنبه ، 29 آذر 1393  |  English
کمينه   
تلفن های گویا/ضروری
اطلاعات هواشناسی: 134 
فرودگاه مهرآباد: 199
وضعیت قطارها: 139
وضعیت راه ها: 141
آتش نشانی: 125
اورژانس: 115
پلیس: 110

 

شماره تلفن رسیدگی به شکایات گردشگری