جستجو

سید‌هادی احمدی روئینی

مدیرکل دفتر حفظ و احیاء بناها ، محوطه ها و بافت های تاریخی

مشخصات فردی

 • متولد:

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 61063146
 • نمابر: 61063572

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • تهيه و تدوين برنامه هاي مربوط به حفاظت، مرمت و احياء، ساماندهي و اداره بناها، مجموعه بناها و محوطه هاي تاريخي.
  • تدوين ضوابط و دستور العمل هاي لازم براي حفظ، احياء، مرمت، ساماندهي و تعيين حريم بناها، مجموعه بناها و محوطه هاي تاريخي و نظارت بر اجراي آنها.
  • برنامه ريزي به منظور شناخت و معرفي ارزشهاي هنري- تاريخي - فرهنگي در محوطه هاي تاريخي.
  • برنامه ريزي براي حفاظت، مرمت و ساماندهي بناها و محوطه هاي تاريخي - فرهنگي و ميراث طبيعي که در اختيار بخش غير دولتي است.
  • تهيه و تدوين ظوابط مورد نياز براي طرح ها و پروژه هاي عمراني در حوزه آثار تاريخي - فرهنگي، طبيعي و اظهار نظر نهايي در خصوص کليه طرح هاي مذکور.
  • بررسي، تصويب و نظارت بر اجراي طرح ها و برنامه هاي عملياتي مربوط به حفظ، احياء، مديريت و ساماندهي بناها، مجموعه بناها و محوطه هاي تاريخي.
  • تعيين حريم ها و محدوده بناها و محوطه هاي تاريخي و ارائه پيشنهاد به مراجع ذيربط.
  • نظارت بر اجراي قوانين، مقررات و آئين نامه ها، قراردادها و كنوانسيون هاي ملي و بين المللي در مورد حفظ و احياي بناها و محوطه هاي تاريخي.
  • همكاري با دفتر ثبت آثار به منظور تهيه اسناد و مدارك مورد نياز براي ثبت بناها و محوطه هاي تاريخي در فهرست آثار ملي و جهاني.
  • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي تهيه طرح هاي راهبردي و اضطراري براي حفاظت از بناها و محوطه هاي تاريخي.
  • برنامه ريزي به منظور حمايت و هدايت فعاليت بخش خصوصي و نهادهاي غير دولتي در امر حفظ و احياء و مديريت بناها و محوطه هاي تاريخي و نظارت بر فعاليت واحدهاي مزکور.
  • همكاري و هماهنگي با مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي و مراكز دانشگاهي ذيربط در زمينه امور حفظ و احياء و مديريت محوطه ها و بناهاي تاريخي.
  • انجام ساير وظايف مربوط كه حسب مورد از سوي معاونت ميراث فرهنگي ارجاع مي شود.
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت