جستجو

جلال تاجیک

سرپرست دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد

مشخصات فردی

 • متولد:

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 61063121
 • ايميل: bedashti@ichto.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت بر تأسيس سمن ها اعم از دريافت و بررسي تقاضاي تأسيس، تشکيل پرونده و طي مراحل قانوني مربوط به بررسي صلاحيت هاي عمومي و تخصصي سمن ها.
  • نظارت بر روند تکميل پرونده و ارسال به هيأت نظارت مرکزي جهت صدور رأي و اقدامات مربوط به ثبت سمن ها.
  • بررسي و نظارت بر گزارش هاي مالي و اجرايي موردي و سالانه سمن ها و مجامع عمومي و فوق العاده.
  • نظارت بر نحوه برگزاري مجامع عمومي سمن ها.
  • نظارت بر تدوين صورتجلسات مجامع عادي و فوق العاده.
  • دريافت و رسيدگي به درخواست هاي تطبيق سمن ها طبق ماده 30 آيين نامه اجرايي سازمان هاي غير دولتي، بازرسي از دفاتر سمن ها و بررسي دفاتر و اسناد مالي آنها و نظارت بر اجراي آنها.
  • رسيدگي به تخلفات سمن ها و تهيه گزارش مستند از آنها و ارسال به هيأت نظارت مرکزي جهت رسيدگي و صدور رأي، رسيدگي به وضعيت انجمن هاي دوستي ايران و ساير کشورها و نظارت بر اجراي آنها.
  • بازرسي از هيأت هاي نظارت استانها، پيگيري پرونده هاي قضايي سمن ها در مراجع قضايي، تمديد پروانه فعاليت سازمان هاي مردم نهاد پس از طي مراحل قانوني.
  • برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت و بستر سازي به منظور آموزش، توانمندسازي و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد.
  • برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور تقويت توان علمي و عملياتي فعالين حوزه سمن ها اعم از بخش دولتي و غير دولتي مرتبط با سازمان هاي مردم نهاد.
  • برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت به منظور تشکيل اتاق هاي فکر و پيگيري مصوبات آن
  • ايجاد هماهنگي با دستگاه هاي تخصصي و نظارتي در راستاي حمايت از سمن ها.
  • تهيه دستور العمل هاي لازم و پيگيري در راستاي قانونمند نمودن جايگاه سازمان هاي مردم نهاد
  • ساماندهي امور مربوط به سازمانهاي مردم نهاد با همکاري ساير گروه ها و دستگاهها.
  • برنامه ريزي و نظارت بر نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي، همايش ها و نشست هاي تخصصي و نمايشگاه هاي مربوط به دستاوردهاي سمن.
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت