جستجو
واحد پرسنلی

دکتر محمد حسن طالبيان

تلفن مستقيم: 66027418
نمابر: 66084577
ايميل: h.talebian@ichto.ir
سمت: معاون میراث فرهنگی

ولی تیموری

تلفن مستقيم: 66582166
نمابر: 66582165
سمت: معاون گردشگری

محمد خیاطیان

تلفن مستقيم: 66035153
نمابر: 66035153
سمت: معاون توسعه مدیریت

پویا محمودیان

تلفن مستقيم: 66058590
نمابر: 61063412
سمت: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

علی کریمی

تلفن مستقيم: 66059018-19
نمابر: 66063176
ايميل: a.karimi@ichto.ir
سمت: ذیحساب و مدیرکل امور مالی و درآمد

جواد واحدی

تلفن مستقيم: 88365095
نمابر: 8836095
سمت: مدیرکل امور مجلس

حسین اربابی

تلفن مستقيم: 66065706
نمابر: 66044207
ايميل: Harbabi57@gmail.com
سمت: معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی ،امور حقوقی و مجلس

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت