slogan
جستجو
Loading
  • سنجش میزان آگاهی مراجعین


  • ۳. اطلاع‌رسانی در مورد هريک از عوامل زير را در اين واحد چگونه ارزيابی می‌کنيد؟

  • ۴. کارکنان واحد مورد مراجعه شما در اين واحد، خصوصيات زير را تا چه حد دارا هستند؟

  • 5. سنجش میزان اعتماد و رفتار با مراجعین (به نظرشما کارکنان اين واحد خصوصيات زير را تا چه حد دارا هستند؟)

  • ۶. موارد زير را در اين واحد چگونه ارزيابی می‌کنيد؟

  • سایر موارد


  • ۱5. مشخصات مراجعه کننده:


  • 18- در صورتی که پیشنهاد یا انتقادی دارید لطفا در این قسمت مرقوم فرمایید.

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت